SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SZKOLENIE 1 DNIOWE.

PROGRAM:

Analiza wymagań normy ISO 14001:2015  z praktycznymi wskazówkami dla stosowania jej wymagań: podejścia procesowego, oparcia się o ryzyka i szanse, zarządzania przez pryzmat aspektów środowiskowych i w odniesieniu do oceny zgodności, działań operacyjnych z wykorzystaniem zasobów, gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne, monitorowania stanu SZŚ, auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie SZŚ.
 
Szkolenie kończy egzamin. Możliwość uzyskania Certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015”.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
27 lutego
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Interpretacja i audytowanie na zgodność z wymaganiami najpopularniejszej na świecie normy w dynamicznym kontekście,
przy równoczesnym dodawaniu wartość dla firmy, jej procesów i celów oraz kierunku strategicznego. W trakcie szkolenia
nowy, uaktualniony pakiet ćwiczeń i symulacji auditowych. Na bloki tematyczne składają się:
– Koncepcja i cele stosowania normy ISO 9001:2015
– Zasady zarządzania jakością
– Cykl PDCA i jego zastosowanie w normie ISO 9001
– ISO 9001:2015 a normy powiązane
– Struktura normy ISO 9001:2015
– Kompleksowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015
– Zasady audytowania wg ISO 19011:2018
– Rodzaje i poziomy auditów
– Szczególny wymiar auditu wewnętrznego
– Zarządzanie programem (harmonogramem) auditów wewnętrznych
– Przeprowadzanie działań auditowych (w tym m.in.: wybór źródeł informacji / weryfikowanie informacji i pobieranie próbek
auditowych / prowadzenie wywiadów auditowych / auditowanie kontekstu organizacyjnego auditowanie podejścia
procesowego / auditowanie przywództwa i zaangażowania / auditowanie ryzyk i szans / auditowanie cyklu życia wyrobów i usług
/ audit łańcucha dostaw)
– Definiowanie i dokumentowanie zgodności / niezgodności – sesja ćwiczeniowa
– Zamykanie auditu i raportowanie wyników auditu wewnętrznego
– Rekapitulacja zagadnień tematycznych i podsumowanie
– Test końcowy ze znajomości wymagań standardu ISO 9001 oraz dobrych praktyk audytowania w ujęciu wewnętrznym.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
30-31 stycznia
19-20 czerwca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Szkolenie to dedykowane jest dla osób chcących pełnić rolę lidera procesu i zespołów auditowych w systemach zarządzania
jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem i higieną pracy. Sednem merytoryki szkolenia jest intensywne powiązanie treści
standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 z ćwiczeniami praktycznymi, jak również z dobrymi praktykami auditowania,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na role, odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje osób zarządzających przebiegiem
badania audytowego i biorących odpowiedzialność za jego wynik.
Tematyka szkolenia:
1) Wprowadzenie do tematyki
2) Wymagania standardów zarządzania:
ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością
ISO 14001:2015 – systemy zarządzania środowiskowego
ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
3) Audit (Rodzaje i poziomy / Cele i kryteria / Zasady auditowania / Program auditów / Kryteria, zakres i cele auditu / Ryzyka w
auditowaniu / Określanie zasobów auditowych)
4) Kompetencje auditora (Wiedza i umiejętności / Cechy osobowe / Pozyskiwanie i ocena kompetencji auditora)
5) Inicjowanie i planowanie auditu
6) Dokumenty robocze auditu
7) Przeprowadzenie czynności i akcji auditowych (z wykorzystaniem stopni interakcji na linii auditor – auditowani)
8) Ustalenia z auditu i raportowanie wyników
9) Działania poauditowe i rola auditora w ich monitorowaniu
10 ) Podsumowanie szkolenia
11) Egzamin końcowy, po którego pozytywnym zakończeniu Uczestnicy otrzymują certyfikat z tytułem „Auditor wewnętrzny
zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 4500:2018”)

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
29-31 stycznia
18-20 czerwca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Wymagania standardów ISO 9001:2015
 2. Wymagania standardów IATF 16949:2016
 3. Wymagania standardów ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
 4. Wymagania standardu ISO 50001:2018
 5. Narzędzia jakościowe (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA)
 6. Auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 oraz z uwzględnieniem wytycznych ISO 19011:2018.

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 48 h

6 dni szkoleniowych

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Struktura, zakres i cele standardów ISO 9001
 2. Podejście procesowe w normie ISO 9001
 3. Wymagania dotyczące kontekstu organizacji
 4. Przywództwo systemowo – procesowe (w tym: powiązania systemowo – biznesowe i orientacja na klienta)
 5. Podejście oparte o ryzyka i szanse (w tym: cele jakości i zmiany organizacyjne)
 6. Zasobowość w zarządzaniu jakością
 7. Nadzór nad udokumentowanymi informacjami jako wsparcie dla działań systemowych
 8. Nadzór nad działaniami operacyjnymi oraz procesami, wyrobami i usługami pozyskiwanymi z zewnątrz
 9. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena (w tym narzędzia stricte systemowe: audit wewnętrzny, przegląd zarządzania)
 10. Ciągłe doskonalenie SZJ poprzez korekcję, korygowanie, zapobieganie i rozwój przydatności, adekwatności i skuteczności rozwiązań systemowo-operacyjnych
 11. Rekapitulacja zagadnień i kierunki dla doskonalenia

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE 30 STYCZNIA
19 CZERWCA
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. APQP – zaawansowane planowanie jakości z uwzględnieniem złożoności (5 faz) i zmienności w zarządzaniu
 2. PPAP – zatwierdzanie detali
 3. MSA – analiza systemów pomiarowych
 4. SPC – statystyczne sterowanie procesem, jako narzędzie poznawcze w podejściu i zarządzaniu przyczynowo – skutkowym
 5. FMEA – analiza przyczyn i skutków wad z uwzględnieniem wielopoziomowości zastosowania
 6. Kompilacja w/w narzędzi jakościowych z uwzględnieniem cyklu PDCA – efektywna prewencja i ciągłe doskonalenie

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

 

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
·Koncepcja PROBLEM SOLVING
·Metoda 8D – składowe i sposoby zastosowania
·Zależności względem wymagań norm systemowych ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF16949
2. D0 – przygotowanie do procesu 8D (w tym: przykład raportu 8D)
3. D1 – powołanie zespołu 8D
·Czynnik ludzki w koncepcji problem solving
·Grupa vs zespół
·Dobór członków zespołu
·Role i zależności w zespole
4. D2 – opis problemu
·Zdolność procesu
·Arkusz kontrolny
·Analiza porównawcza
·Zbiorcze listy wad
·SPC
·DMAIC
·Burza mózgów i jej wariacje
5. D3 – wprowadzeni tymczasowych działań zaporowych
·Poprzednie raporty 8D / Analiza porównawcza
·Analiza ryzyka a działania korekcyjne / postępowanie z niezgodnymi wyjściami
·Analiza FMEA a ciągłość działania
6. D4 – zdefiniowanie przyczyn i weryfikacja przyczyny głównej problemu
·Diagram Ishikawy
·5WHY / 5W2H
·Diagram relacji / Diagram macierzowy i in.
·POKA YOKE
·Zasada PARETO i POTRÓJNE PRAWO PARETO (zdarzenia wykładnicze)
7. D5 – wybór i weryfikacja działań korygujących
·CA
·5S
·Elementy Six Sigma i Lean Manufacturing
8. D6 – wprowadzenie i zatwierdzanie stałych działań korygujących
·PDCA
·SCAMPER
9. D7 – zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu
·MiDS
·Wykres PORTFOLIO
10. D8 – Zakończenie działań
·Raportowanie 8D
·Podziękowania i uznania dla zespołu
11. Rekapitulacja zagadnień i test końcowy
Całość treści szkoleniowych obudowana ćwiczeniami i symulacjami dotyczącymi tematyki
zagadnień.
Czas trwania: 6 h zegarowych / 8 h wykładowych (10:00 – 16:00)

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
30 kwietnia
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Zarządzanie środowiskiem naturalnym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy uwzględniające złożoność kontekstu i stron zainteresowanych
 2. Dwie ścieżki podejścia procesowego dla realizacji wymagań standardów ISO 14001 i ISO 45001
 3. Interpretacja wymagań standardu ISO 14001 ze szczególnym uwzględnieniem:

– identyfikowania i zarządzania aspektami środowiskowymi

– definiowania i oceny zgodności (nie tylko z wymaganiami prawnymi)

– realizacji programów środowiskowych

– sterowania operacyjnego, uwzględniającego cykl życia produktu

– gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne

– użytecznością auditów wewnęterznych i przeglądów zarządzania, jako narzędzi dla oceny zgodności

– zarządzania zmianą w podejściu prośrodowiskowym

 1. Interpretacja wymagań standardu ISO 45001 ze szczególnym uwzględnieniem:

– oparcia się o składowe kontekstu, w tym elementy prawne wpływające na stan zarządzania systemowo – procesowego w obszarze BHP

– zarządzania opartego o ryzyka i szanse BHP oraz inne ryzyka i szanse

– operacyjnego wymiaru sterowania i nadzorowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z wykorzystaniem hierarchii nadzoru czy auditów wewnętrznych

– zarządzania niezgodnościami, incydentami i wypadkami

– doskonalenie stanu i systemu zarządzania BHP poprzez decyzje i działania w SZBHP

– ukierunkowania na doskonalenie wyników BHP i ich kompilacji z innymi obszarami biznesowej aktywności firmy

 1. Rekapitulacja pierwotna zagadnień i wytyczne dla doskonalenia

               

Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych.
 2. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
 3. Charakterystyka wymagań IATF 16949:2016 pod kątem auditów wewnętrznych.
 4. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
 5. Specyficzne wymagania klientów i odpowiedzialność dostawcy.
 6. Wytyczne ISO 19011:2018 i IATF Auditor Guide.
 7. Audyt wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, CP, SPC, MSA, PPAP, APQP).

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
27 maja
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Audit wewnętrzny wg ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001
 2. Zasady auditowania wg ISO 19011:2018
 3. Inżynieria auditu
 4. Ryzyka i szanse w planowaniu i realizacji auditów
 5. 5P w auditowaniu (w oparciu o wytyczne normy ISO 19011)

– Przygotowanie się do auditu

– Przeprowadzenie badania auditowego

– Podsumowanie wyników uzyskanych w trakcie auditu

– Przeprowadzenie działań poauditowych

– Podejście procesowe w auditowaniu

 1. Komunikacja w procesie auditu wewnętrznego
 2. Problemy w auditowaniu, w tym:

– „trójkąt dramatyczny” auditora

 1. Audit jako narzędzie monitorowania, oceny i doskonalenia
 2. Sesje ćwiczeniowo – warsztatowe z zakresu aktywnego słuchania i podążanie tzw. „ścieżką auditową”, formułowania pytań auditowych, identyfikowana stopnia zgodności (symulacje auditowe)
 3. Rekapitulacja zagadnień i kierunki dla doskonalenia kompetencji auditorów.

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
28-29 marca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Zastosowanie cyklu PDCA w systemie zarządzania efektywności energetyczną
 2. Struktura i zawartość wymagań standardu ISO 50001:2018 ( w tym: Rola Najwyższego Kierownictwa oraz Liderów procesów i działów w zarządzaniu energią / Partycypacyjność przywództwa / Zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie szans w SZE)
 3. ISO 50001 a kwestie specyficzne dla zarządzania energią ( przegląd energetyczny wskaźniki energetyczne / wynik energetyczny / planowanie gromadzenia danych dot. energii)
 4. Operacyjny wymiar SZE a cykl życia wyrobu.
 5. Podsumowanie i kierunki rozwoju ( w tym: Korzyści wynikające z wdrożenia SZE / Wzrost konkurencyjności organizacji stosującej SZE

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!