TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

Certyfikacja wyrobów

Komunikat nr 01 z dnia 10.01.2023 dotyczący PN-EN 15085-2:2021-03

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją nowego wydania normy PN-EN 15085-2:2021-03 oraz udzieloną przez PCA akredytacją AC214 (obejmującą „stare” i „nowe” wydanie powyższej normy) informujemy, że TUV Thuringen Polska przyjmuje wnioski o certyfikację tylko na zgodność z „nowym” wydaniem normy PN-EN 15085-2.

     Na życzenie Klientów istnieje możliwość certyfikacji lub nadzoru na zgodność ze starymi normami do dnia 31.03.2024. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Certyfikacji TTP:

telefon: 32 723 25 04 lub e-mail: biuro@tuv-thuringen.pl

      Zdecydowanie rekomendujemy  naszym Klientom zaktualizowanie swoich certyfikacji, celem dostosowania ich do najnowszego wydania normy EN 15085-2, podczas najbliższych ocen nadzoru lub wcześniej, po uzgodnieniu terminu z Centrum Certyfikacji TTP.

Aktualizacja certyfikacji pozwoli uniknąć ryzyka związanego z niespełnianiem wymagań Waszych partnerów biznesowych/kontrahentów dotyczących posiadania certyfikatów wydanych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy.

Dominik Bartecki

Dyrektor Centrum Certyfikacji

TUV Thuringen Polska

****************************

Komunikat nr 02 z dnia 10.01.2023 dotyczący nowych wydań norm serii PN-EN ISO 3834 oraz dokumentu EA 6/02:M2022

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją nowych wydań norm:

PN-EN ISO 3834-2:2021-09

PN-EN ISO 3834-3:2021-09

PN-EN ISO 3834-4:2021-09

oraz wejściem w życie postanowień dokumentu EA 6/02:M2022 informujemy, że od dnia 11.01.2023 TUV Thuringen Polska  prowadzi procesy certyfikacji i nadzorów wg wymagań „nowych” wydań norm serii PN-EN ISO 3834 z roku 2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem: 32 723 25 04 

lub e-mail: biuro@tuv-thuringen.pl

 

Dominik Bartecki

Dyrektor Centrum Certyfikacji

TUV Thuringen Polska

 

Jako TÜV Thüringen Polska posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr
AC 214 (zobacz na stronie – PCA) i jesteśmy Jednostką Notyfikowaną o numerze 2827

(zobacz na stronie – Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System ).

Certyfikujemy na zgodność z normami:

Akredytacja PCA TUV Thuringen

W EN ISO 3834 określono wymagania jakości odpowiednie dla procesów spawania materiałów metalowych. Wymagania mogą być adaptowane dla innych procesów spawania. 

Te wymagania odnoszą się tylko do tych aspektów jakości wyrobów, na które może wpływać spawanie, przy czym nie są one przyporządkowane żadnej określonej grupie wyrobów.


ISO 3834 została tak przygotowana tak, że:

 • jest niezależna od typu wytwarzanej konstrukcji;
 • definiuje wymagania jakości dotyczące spawania w warsztatach produkcyjnych i/lub na montażu;
 • ustala wytyczne dla opisania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji, które spełniają określone wymagania;
 • ustala bazę dla oceny zdolności spawalniczych wytwórcy.

ISO 3834 może być stosowana w różnych sytuacjach. Zaleca się, aby wytwórca wybrał jedną z trzech części, które ustalają różne poziomy wymagań jakości, bazując na następujących kryteriach odniesionych do wyrobu:

 • zakres i znaczenie wyrobów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa;
 • złożoność produkcji;
 • zakres produkowanych wyrobów;
 • zakres zastosowanych różniących się materiałów;
 • stopień do którego mogą występować problemy metalurgiczne;
 • stopień do którego niezgodności produkcyjne wywierają wpływ na wykonanie wyrobu

Norma PN-EN 1090 wymaga od producentów obowiązkowego znakowania znakiem CE wytwarzanych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej.

Norma PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” składa się z pięciu części:

Część 1 – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych (norma zharmonizowana z CPR);
Część 2 – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych;
Część 3 – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych;
Część 4 – Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów  konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian;
Część 5 – Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 305/2011 (zwane CPR) oraz transpozycja tego rozporządzenia do prawodawstwa krajowego w formie Ustawy o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z późn. zmianami), Ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 1994.89.414 z późn. zmianami) oraz Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542 z późn. zmianami) nakłada na Wytwórcę obowiązek prawny wdrożenia i certyfikacji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Certyfikacja zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji może być prowadzona tylko przez notyfikowane do tego celu jednostki (tzw. Jednostki Notyfikowane). Wyroby wytwarzane w ramach certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji muszą posiadać oznakowanie CE oraz ustalone charakterystyki przywołane w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikacja skierowana jest do:

 • producentów pojazdów szynowych i ich części składowych,
 • organizacji świadczących usługi spawalnicze dla branży kolejowej,
 • wewnętrznych jednostek organizacyjnych świadczących usługi montażu lub remontu pojazdów szynowych przy użyciu technik spawalniczych.

Seria norm EN 15085 dotyczy spawania materiałów metalicznych w procesie produkcji i obsługi pojazdów szynowych i ich części składowych. 

Norma EN 15085 definiuje poziom klasyfikacji a także wymagania dotyczące zakładów spawalniczych i procedury kwalifikowania zakładów spawalniczych. Określa wymagania certyfikacji i jakości procesu spawania podczas prac związanych z budową i naprawą pojazdów szynowych i ich części składowych z uwzględnieniem parametrów właściwych dla kolei. Stanowi istotne ogniwo pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi podczas projektowania, a osiągnięciem odpowiedniej jakości złączy spawanych podczas produkcji i wykazaniem wymaganej jakości podczas kontroli.

Powiązanie takie można osiągnąć przez zdefiniowanie klasy jakości złącza spawanego podczas projektowania, opartej na współczynnikach bezpieczeństwa i naprężenia istotnych dla zastosowań związanych z koleją. Poziomy jakości niedoskonałości są przypisane do klas jakości złączy spawanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości określonego na etapie projektowania. Na podstawie klas jakości złącz spawanych określane są poziomy klasyfikacji dla produkcji, a także kontroli i prób oraz kwalifikacji pracowników.

Certyfikacja zakładów spawalniczych opiera się na trzech poziomach klasyfikacji (CL – poziom 1 do 3). 

Poziom 1 do 3 jest zależny od klasy jakości złącza spawanego CP A do CP D dla złączy spawanych określonych w EN 15085-3.

Wymagania dotyczące jakości dla zakładów spawalniczych wykonujących prace na pojazdach szynowych, ich częściach składowych i podzespołach są określone w serii norm EN ISO 3834. W zależności od poziomu certyfikacji, wymagane jest spełnienie wymagań EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 lub EN ISO 3834-4.