SZKOLENIA

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3.

Program szkolenia obejmuje tematy:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych według EN 1090-1:
– Wymagania dotyczące Wytwórców
– Wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji
– Oznakowanie CE wyrobów budowlanych
3. Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych według EN 1090-2 i EN 1090-3:
– Proces spawania– Badania nieniszczące – Połączenia mechaniczne – Ochrona antykorozyjna

4. System zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do Rozporządzenia 305/2011 (CPR) i wyrobów budowlanych.

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Normy serii PN-EN 1090 w praktyce” ma na celu przekazanie wiedzy na temat wytycznych Dyrektywy wyrobów budowlanych, zasad oceny zgodności elementów konstrukcyjnych wg normy EN 1090-1 oraz wymagań technicznych dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych według EN 1090-2 oraz ZKP.

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia.

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3 oraz ISO 3834.

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090 i ISO 3834.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

TEMATYKA SZKOLENIA:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

2.Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych według EN 1090-1:

– Wymagania dotyczące Wytwórców

– Wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji

– Oznakowanie CE wyrobów budowlanych

3.Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych
i aluminiowych według EN 1090-2 i EN 1090-3 z EN ISO 3834

– Klasy wytwarzania konstrukcji

– Personel i wyposażenie Wytwórni

– Dokumentacja ZKP

– Deklaracja Właściwości Użytkowych

– Proces spawania

– Badania nieniszczące

– Przykłady praktyczne

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia.

Kurs dedykowany jest dla producentów urządzeń ciśnieniowych sprzedawanych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla osób posiadających doświadczenie w produkcji, zamawianiu, eksporcie, uruchamianiu lub dystrybucji urządzeń ciśnieniowych oraz rozumiejących zasady projektowania i budowy urządzeń ciśnieniowych w tym Inżynierów, projektantów, personelu zaopatrzeniowego, kierowników i operatorów produkcji fabrycznej, personelu QA/QC, kierowników technicznych.

Tematyka szkolenia:

Podczas szkolenia dogłębne zostanie wyjaśniona dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych i sposobu jej stosowania.

Kursanci dowiedzą się:

 1. Jak rozumieć cel i strukturę dyrektyw WE.
 2. Jak Identyfikować różnych interesariuszy.
 3. Jak identyfikować zakres i kluczowe definicje w dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych.
 4. Zrozumieć koncepcję zasadniczych wymagań bezpieczeństwa (ESR).
 5. O wymaganiach dotyczących klasyfikacji produktów i zespołów.
 6. Jak interpretować podstawy oceny zgodności.
 7. Jaka jest rola jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności.
 8. Jak opisać cel, zawartość i format wymaganej dokumentacji technicznej.
 9. Jakie są wymogi dotyczące oznakowania CE.
 10. Co należy zrobić, aby spełnić wymagania.
 11. W jaki sposób można dostosować istniejące strategie produkcji lub zaopatrzenia.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną praktyczne przykłady i ćwiczenia przy wykorzystaniu narzędzia do zarządzania projektem ciśnieniowym (wodorowym) APQP4H.

Słuchacze kursu otrzymają licencje na użytkowanie komercyjne narzędzia APQP4H.

Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia.

Kurs dedykowany jest dla przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu dostaw dla sektora technologii wodorowych.

Tematy szkolenia:

I. Szczegółowe omówienie normy ‘’ISO 22734 Generatory wodoru wykorzystujące elektrolizę wody – zastosowania przemysłowe, komercyjne i mieszkaniowe”.

Wprowadzenie do wymagań prawnych dotyczących komponentów stosowanych w technologii wodorowej w oparciu o dyrektywy:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.
 2. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

II. Praktyczne zastosowanie narzędzia APQP4H w celu przygotowania dokumentacji do procesu certyfikacji zgodnie z Normą ISO 22734 Generatory wodoru wykorzystujące elektrolizę wody – zastosowania przemysłowe, komercyjne i mieszkaniowe’’:

 1. Ocena ryzyka technicznego i technologicznego komponentów.
 2. Ocena wykonalności projektu.
 3. Ocena dostawcy elementów składowych urządzenia wodorowego.
 4. Planowanie struktury projektu w celu ustalenia wymaganych poziomów nadzoru.
 5. Planowanie działań i zasobów w celu realizacji wymagań postawionych w ramach projektu.
 6. Nadzór nad łańcuchem dostaw.
 7. Nadzór nad badaniami, weryfikacja i walidacja komponentów wchodzących w skład systemu wodorowego.
 8. Zarządzanie wymaganiami jakościowymi, nadzór i kontrola poprawności dokumentacji wymaganej przez jednostkę certyfikującą w celu zatwierdzenia instalacji wodorowej.
 9. Nadzór nad wyrobem niezgodnym.
 10. Nadzór nad zmianą technologiczną.

Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia.