Szkolenia 5-dniowe.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenia kierowane są do personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność w zakresie badań nieniszczących

Program szkolenia: 

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie wizualnej; podstawy optyk i optyki geometrycznej, fotometria, soczewki ich rodzaje i zastosowanie, optyka oka i wady wzroku, rodzaje źródeł światła ich temperatura barwowa  i zastosowanie.
 4. Przyrządy kontrolno- pomiarowe stosowane w badaniach wizualnych, rodzaje, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Endoskopia przemysłowa.
 5. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 6. Zużycie i degradacja materiałów – korozja i jej rodzaje.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania wizualnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań wizualnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania wizualnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38). 

Badania nieniszczące. Badania magnetyczne MT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenia kierowane są do personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność w zakresie badań nieniszczących

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie
  z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych związanych z metodą magnetyczną, m.in.: prawa rządzące przepływem prądu w obwodach elektrycznych, wielkości opisujące pole magnetyczne, własności magnetyczne materiałów, wpływ kształtu i wymiarów elementu na wzbudzone w nim pole magnetyczne, pole magnetyczne prądu płynącego przez przewodnik prostoliniowy i cewkę, siłowe oddziaływanie pola magnetycznego na element ferromagnetyczny, rozmagnesowanie i jego sposoby.
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody magnetycznej, m.in.: techniki przepływu prądowego, techniki przepływu strumienia magnetycznego, cewka sztywna i elastyczna.
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV, wzorców stosowanych w badaniach magnetycznych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Rodzaje wzbudników, środki do badań magnetycznych , przyrządy
  i urządzenia do nanoszenia proszku magnetycznego, stosowane źródła światła, defektoskopy: prądowe, strumieniowe, uniwersalne, demagnetyzatory, mierniki i wskaźniki pola magnetycznego.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania magnetycznego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania magnetyczne MT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań magnetyczno- proszkowych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania magnetyczno- proszkowego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenia kierowane są do personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność w zakresie badań nieniszczących

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych i chemicznych związanych z metodą penetracyjną, m.in. zjawiska kohezji, adhezji, zjawisko kapilary, napięcia powierzchniowego, kąta brzegowego, zwilżalności i prędkości zwilżania, temperatury zapłonu , prężności pary, tolerancji środków badawczych z materiałem badanym – korozyjności,
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody penetracyjnej,
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV , wzorców stosowanych w badaniach penetracyjnych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi, poziomy czułości zestawów penetracyjnych- badanie wzorcujące, badanie partii, kontrola użytkownika, przyrządy i urządzenia do nanoszenia środków badawczych, stosowane źródła światła.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania penetracyjnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań penetracyjnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania penetracyjnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań ultradźwiękowych  zgodnie z  normą PN-EN 9712:2012. 

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenia kierowane są do personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność w zakresie badań nieniszczących” chcących uzyskać po raz pierwszy kwalifikacje UT1 lub UT (1+2) lub poszerzyć zakres kwalifikacji o certyfikat kompetencji UT2 zgodnie z normą EN ISO 9712.

Ogólny program szkolenia:

 • Historia i rozwój  badań ultradźwiękowych
 • Omówienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w metodzie ultradźwiękowych,
 • Technika badania i systematyka badań ultradźwiękowych,
 • Środki, urządzenia badawcze  i przyrządy kontrolno – pomiarowe, 
 • Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania,
 • Schemat i etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego,
 • Instrukcja badania i protokół z badania jako elementy dokumentacji badań ultradźwiękowych
 • Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy  PN-EN ISO 9712
 • Wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe: skrypt, ćwiczenia , dostęp do norm w wersji elektronicznej na szkoleniu i egzaminie,  lunch ,napoje, wydanie certyfikatu po pozytywnym ukończeniu egzaminu.

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych  oraz zajęć praktycznych. Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Badania radiograficzne RT-F, RT-D

Badania radiograficzne uważa się za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności wyników; opierającą się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania jonizującego X i gamma przez różnorodne materiały, a także zjawiska fizykochemicznego, powiązanego z możliwością uzyskania radiograficznego obrazu:

– na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – RT-F- radiografia „tradycyjna”

– w postaci cyfrowej- RT-D- radiografia cyfrowa.

Szkolenia RT-F oferują w swoim programie zapoznanie się z metodą tradycyjną, gdzie uzyskujemy obraz na błonie radiograficznej zaczynając od prawidłowego wykonania radiogramów po ich ocenę.

Szkolenia RT-D w swoim programie oferują zapoznanie się z dwoma głównymi typami systemów radiografii cyfrowej:

 • Radiografią pośrednia (CR): W systemach CR do przechwytywania obrazów rentgenowskich używana jest płyta obrazowa wielokrotnego użytku pokryta fotostymulującym materiałem luminoforowym. Po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie płyta obrazowa jest skanowana wiązką laserową, która uwalnia zmagazynowaną energię w postaci światła. Emitowane światło jest wykrywane, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przetwarzane w celu wygenerowania obrazu cyfrowego.
 • Radiografią bezpośrednia (DR): Systemy DR wykorzystują detektory cyfrowe, zwykle oparte na technologii krzemu amorficznego (a-Si) lub innego pierwiastka, do bezpośredniej konwersji promieni rentgenowskich na sygnały cyfrowe. Detektory te wychwytują energię promieniowania rentgenowskiego i wytwarzają cyfrowy obraz bez potrzeby stosowania pośredniego stopnia lub płyty obrazowej.

TUV Thuringen Polska oferuje szkolenia zarówno w technice tradycyjnej jak i cyfrowej, a także  możliwość uzyskania certyfikatu w stopniu: 1, 2, jak również tylko w ocenie błon radiograficznych i obrazów cyfrowych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania badań radiograficznych oraz oceny wyników badań zgodnie z aktualnymi normami i innymi przepisami zarówno w metodzie tradycyjnej jak i cyfrowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do: personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność
w zakresie badań nieniszczących, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań radiograficznych oraz oceny radiogramów złączy spawanych poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskać uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących jako certyfikowany personel.

Czas trwania

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych
i zajęć praktycznych . Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń NDT w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.

SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się montażem i demontażem połączeń skręcanych za pomocą ręcznych kluczy dynamometrycznych m.in. na budowach nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02.

Program szkolenia obejmuje:

Zajęcia teoretyczne

1.Zastosowanie połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych, rodzaje i typy połączeń kołnierzowych.

2.Dobór materiałów na kołnierze.

3.Funkcjonalność uszczelek.

4.Dobór uszczelek ich rodzaje (Typy) uszczelek i ich cech względne: zastosowanie przechowywanie, montaż i demontaż.

5.Przygotowanie powierzchni uszczelniającej, dobór smarów, wpływ tarcia i skutki relaksacji śrub.

6.Relacja pomiędzy wydłużeniem śruby, a jej obciążeniem (odkształcenie, naprężenia graniczne, naprężenia sprężyste), napinanie śrub.

7.Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką.

8.Metody bezpiecznego montażu i demontażu połączeń skręcanych, możliwe zagrożenia i błędy montażowe.

9.Rozpoznanie i zapobieganie skutkom awarii.

10.Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz dobór środków bezpieczeństwa przy montażu i demontażu połączeń kołnierzowych.

11.Interpretacja schematów dokręcania śrub. Instrukcje stanowiskowe, kart pracy i ich stosowanie.

12.Tworzenie map połączeń skręcanych.

Zajęcia praktyczne

1.Dobór odpowiedniej ilości śrub i narzędzi oraz uszczelek.

2.Poprawne wykonanie szczelnego połączenia na przykładowym zestawie złącza (np. metodą śrub przeciwległych).

3.Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności.

4.Demontaż kołnierzy.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskać certyfikat uprawniający do wykonywania montażu połączeń śrubowych kołnierzy w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej – poziom podstawowy.

 

UWAGA:

 1. Istnieje możliwość połączenia I i II KATEGORII na jednym szkoleniu.

2. Posiadamy własną przyczepę z zestawem montażowym do ćwiczeń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W DOWOLNYM MIEJSCU W POLSCE!  

Cel edukacyjny

Szkolenie ” Szkolenia dla personelu wykonującego połączenia kołnierzowe” ma na celu naukę poprawnego wykonania szczelnych połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych.  A dla osób nadzorujących – umiejętność weryfikacji poprawności połączenia i nadzoru nad nimi.

Efektem szkolenia jest praktyczna umiejętność wykonywania lub demontażu połączeń skręcanych, a także nadzorowanie tego typu prac.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test pisemny (po części teoretycznej) oraz egzamin praktyczny

Połączenia kołnierzowe
Posiadamy własną mobilna przyczepę ze sprzętem do szkolenia.
Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.

SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorem nad montażem i demontażem połączeń skręcanych za pomocą ręcznych kluczy dynamometrycznych m.in. na budowach nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych.

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do szkolenie na II kategorię jest posiadanie uprawnień I kategorii.

Istnieje możliwość połączenia I i II KATEGORII na jednym szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02.

Program szkolenia obejmuje:

Zajęcia teoretyczne

1. Uwarunkowania bezpieczeństwa i higieny.

2. Tworzenie zasad bezpieczeństwa.

3. Tworzenie instrukcji pracy.

4. Metody wyznaczania naprężenia na uszczelce dla danej klasy szczelności.

5. Zapewnienie naciągu śruby/ naprężenie na uszczelce, wartość dla połączeń kołnierz/uszczelka.

6. Potwierdzenie, że połączenie śrubowe może zostać przywrócone do pracy.

7. Pomiar szczelności i nadzór nad przeciekami.

Zajęcia praktyczne

Potwierdzenie umiejętności weryfikowania jakości i raportowania wykonanego połączenia śrubowego.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskać certyfikat uprawniający do wykonywania montażu połączeń śrubowych kołnierzy w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej – poziom podstawowy.

UWAGA: Posiadamy własną przyczepę z zestawem montażowym do ćwiczeń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W DOWOLNYM MIEJSCU W POLSCE!  

Cel edukacyjny

Szkolenie ” Szkolenia dla personelu wykonującego połączenia kołnierzowe” ma na celu naukę poprawnego wykonania szczelnych połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych.  A dla osób nadzorujących – umiejętność weryfikacji poprawności połączenia i nadzoru nad nimi.

Efektem szkolenia jest praktyczna umiejętność wykonywania lub demontażu połączeń skręcanych, a także nadzorowanie tego typu prac.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test pisemny (po części teoretycznej) oraz egzamin praktyczny.

Osoby nadzorujące montaż połączeń kołnierzowych poddawane są dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.

Szkolenie dedykowane jest dla spawalników, inżynierów jakości, managerów, audytorów, kontrolerów jakości, personelu NDT, właścicieli firm.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Spawanie procesem specjalnym – co kryje się pod pojęciem i co się z tym wiąże.
 2. Omówienie najważniejszych punktów normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834 i wykazanie różnic.
 3. Omówienie dokumentów i zasobów niezbędnych do utworzenia systemu spawalniczego.
 4. Prezentacja praktycznego sposobu nadzoru nad dokumentami oraz dokumentacją powykonawczą.
 5. Dyskusja.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę i wydaniem Zaświadczenia.

Szkolenie dedykowane jest dla spawalników, kierowników produkcji, konstruktorów, pracowników R&D, project managerów, instruktorów spawania, technologów, inżynierów jakości, managerów jakości, dyrektorów produkcji, kontrolerów jakości, personelu NDT.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Omówienie konstrukcji normy i wymagań.
 2. Omówienie niezbędnych zasobów do budowania systemu.
 3. Prezentacja przykładowych dokumentów i nadzór nad nimi.
 4. Omówienie audytu spawalniczego certyfikującego zakład.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę i uzyskaniem Zaświadczenia.

Szkolenie dedykowane jest dla konstruktorów, kierowników projektów, nadzoru spawalniczego, inżynierów procesów, inżynierów jakości, pracowników działu zakupów.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Przegląd techniczny i przegląd wymagań (analiza wykonalności).
 2. Zapewnienie zasobów i jakości.
 3. Czasy i planowanie.
 4. Kosztorysowanie zleceń.

Uczestnik po szkoleniu uzyska wiedzę dotyczącą analizowania projektów spawalniczych, oraz będzie potrafić zapewnić niezbędne zasoby do realizacji zadań oraz zaplanować i wycenić prace dla serii i prototypów.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie dedykowane jest dla kierowników produkcji, inżynierów jakości, projektantów, konstruktorów oraz kierowników projektów.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Pojęcie procesu specjalnego i przykłady procesów.
 2. Proces specjalny w ujęciu normatywnym.
 3. Wdrażanie procesu specjalnego.
 4. Badania.
 5. Nadzorowanie i dokumentowanie.
 6. Przygotowania do audytów.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu uzyska wiedzę niezbędną do zbudowania struktury procesu specjalnego, będzie potrafić rozpoznać środowisko, które wpływa na proces oraz rozumie jak nadzorować procesy specjalne na podstawie norm.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

SZKOLENIE trwa 7 h zegarowych, zakończone  wydaniem Zaświadczenia.

Szkolenie dedykowane jest dla spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, monterów, ślusarzy, nadzoru spawalniczego, pracowników kontroli jakości, technologów, konstruktorów.

Program szkolenia:

Na szkoleniu omówione zostaną zasady oznaczeń połączeń spawanych i zgrzewanych na rysunkach technicznych z szczególnym uwzględnieniem „pułapek” zastawianych przez konstruktorów na spawaczy/operatorów i technologów. Podczas szkolenia zaprezentowane będą także najczęściej stosowane procesy spawania. Program kursu obejmuje również zagadnienia oznaczania tolerancji wymiarowych oraz poziomów jakości na spawalniczych rysunkach technicznych.

Kursanci zapoznają się także ze sposobem „czytania” WPS czyli Instrukcji Technologicznych Spawania.

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzyma imienne Zaświadczenie wydane przez TÜV Thüringen Polska poświadczające udział w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Rysunek techniczny w spawalnictwie” ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej interpretacji przez spawalników rysunku technicznego przygotowanego przez konstruktorów.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu interpretacji rysunku technicznego dla spawaczy.  

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

7 h dydaktycznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest właściwe odczytywanie rysunku izometrycznego, interpretacji oznaczeń i symboli.

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla monterów, pracowników działu kontroli jakości spawaczy, spawalników, pracowników nadzoru spawalniczego, inżynierów oraz technologów.

Program szkolenia:

Szkolenie to łączy teorię z praktyką.

Prowadzone jest w formie warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).

W trakcie szkolenia  omówione zostaną m.in. zagadnienia:

 1. Elementy stanowiące system rurarski
 2. Dokumentacja techniczna
 3. Technologia montażu rurociągów
 4. Rysunek izometryczny
 5. Rzutowanie izometryczne zgodnie PN-EN ISO 6412

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV Thuringen Polska.

Udział w szkoleniu rekomendowany jest przede wszystkim dla Właścicieli, Liderów i operatorów procesów oraz osoby, chcące uzyskać wiedzę nt. praktycznego zastosowania wymagań normy ISO 9001.

Szkolenie dotyczące omówienia i – co istotne, praktycznych interpretacji wymagań standardu ISO 9001, z uwzględnieniem dobrych praktyk w zarządzaniu jakością i podejściu procesowym, zorientowanym na klienta i kierunki strategiczne organizacji.

Program szkolenia:

 1. Koncepcja i cele stosowania normy ISO 9001:2015.
 2. Zasady zarządzania jakością.
 3. Cykl PDCA i jego zastosowanie w normie ISO 9001.
 4. ISO 9001:2015 a normy powiązane.
 5. Struktura normy ISO 9001:2015.
 6. Kompleksowa analiza wymagań normy ISO 9001.
 7. Rekapitulacja zagadnień tematycznych i podsumowanie.

Całość szkolenia kończy się testem kompetencyjnym i uzyskaniem Zaświadczenia.

Szkolenie dedykowane dla kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego (tzw. strony pierwszej) w systemach zarządzania, ukierunkowanych na klienta i zgodność wyrobów oraz usług.

Program szkolenia:

 1. Koncepcja i cele stosowania normy ISO 9001:2015.
 2. Zasady zarządzania jakością.
 3. Cykl PDCA i jego zastosowanie w normie ISO 9001.
 4. ISO 9001:2015 a normy powiązane.
 5. Struktura normy ISO 9001:2015.
 6. Kompleksowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015.
 7. Zasady audytowania wg ISO 19011:2018.
 8. Rodzaje i poziomy auditów.
 9. Szczególny wymiar auditu wewnętrznego.
 10. Zarządzanie programem (harmonogramem) auditów wewnętrznych.
 11. Przeprowadzanie działań auditowych (w tym m.in.: wybór źródeł informacji /weryfikowanie informacji i pobieranie próbek auditowych / prowadzenie wywiadów auditowych / auditowanie kontekstu organizacyjnego auditowanie podejścia procesowego / auditowanie przywództwa i zaangażowania / auditowanie ryzyk i szans / auditowanie cyklu życia wyrobów i usług / audit łańcucha dostaw).

12.Definiowanie i dokumentowanie zgodności / niezgodności – sesja ćwiczeniowa.

14.Zamykanie auditu i raportowanie wyników auditu wewnętrznego.

15.Rekapitulacja zagadnień tematycznych i podsumowanie.

Test końcowy ze znajomości wymagań standardu ISO 9001 oraz dobrych praktyk audytowania w ujęciu wewnętrznym.

Uczestnicy po zdaniu testu końcowego otrzymują Certyfikat z tytułem auditora wewnętrznego.

Intensywny 5-dniowy kurs dedykowany przede wszystkim dla kandydatów na auditorów strony trzeciej, tj. osób chcących podjąć współpracę z jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania. Wiedza przekazywana w trakcie tego szkolenia, może służyć równie skutecznie osobom, które są lub planują być liderami zespołów/sekcji audytowych w ujęciu wewnętrznym lub w ramach realizowanych auditów klientowskich.

Rozbudowana formuła szkolenia realizowana jest z uwzględnieniem założeń programowych IRCA (Międzynarodowego Rejestru Auditorów Wiodących).

Wymagania wstępne dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniu obejmują:

znajomość standardu ISO 9001 (wraz ze stosowaną terminologią i ideą wymagań) a także znajomość podstawowych elementów systemu zarządzania jakością

– zrozumienie powiazań międzyprocesowych opartych o przywództwo, politykę i cele jakościowe, planowanie, wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania. Ponadto uczestnik szkolenia na potrzeb bogatych bloków ćwiczeniowych powinien dysponować podczas kursu własnym egzemplarzem normy ISO 9001:2015.

Program szkolenia:

1.Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015.

2. Wymagania ISO 17021 – problematyka certyfikacji / akredytacji (dyskusja).

3.Planowanie auditu u klienta, z uwzględnieniem różnić i zbieżności pomiędzy programem auditów a planem auditu.

4.Ryzyka i szanse w auditowaniu.

5.Badanie auditowe na miejscu – składowe spotkania otwierającego.

6.Wprowadzenie do czynności auditowania.

7.Prowadzenie badania auditowego z wykorzystaniem listy pytań.

8.Cele i zadania badania auditowego.

9.Diagnozowanie stopnia zgodności w oparciu o obiektywne dowody.

10.Ocenianie wyników badania auditowego.

11.Raportowanie wyników.

12.Niezgodności vs rekomendacje.

13. Działania poauditowe i ocena ich skuteczności.

Podczas kursu – liczne ćwiczenia w ramach oceny ciągłej.

Całość szkolenia kończy się egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów ds. ochrony środowiska, koordynatorów systemowych, osób z grona kierownictwa i właścicieli/liderów procesów.

Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego umożliwia osiągnięcie długofalowego sukcesu i stwarzać może potencjał dla ochrony środowiska przez:

-zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko,

-łagodzenie niekorzystnego wpływu warunków środowiskowych na organizację,

-wspieranie organizacji w spełnianiu zobowiązań dotyczących zgodności,

-poprawianie środowiskowych efektów działalności

-nadzorowanie lub wpływanie na to, jak wyroby i usługi organizacji są projektowane, wykonywane, rozprowadzane, konsumowane i unieszkodliwiane przez zastosowanie perspektywy cyklu życia, co może zapobiec zjawisku nieumyślnego przenoszenia wpływów na środowisko do innych obszarów aktywności biznesowych firm.

Dla osiągnięcia w/w korzyści warto zastosować uznane powszechnie wymagania międzynarodowego standardu ISO 14001, których brzmienie wraz z odniesieniami do możliwych sposobów zastosowania w organizacji przestawiony zostaje w trakcie kursu, którego sednem jest kompleksowa analiza wymagań normy ISO 14001:2015 wraz z praktycznymi wskazówkami dla stosowania jej wymagań.

Istotną częścią szkolenia, różnicującą je od innych podobnych kursów na rynku, jest skupienie się na:

 1. Postrzeganiu całościowo wymagań normy ISO 14001, co jest istotne dla budowania przewag w kontekście środowiskowym.
 2. Przedstawienie wytycznych dotyczących procesowego podejścia do zarządzania środowiskowego, co jest bezsprzecznie zgodne z koncepcją normy ISO 14001.

Całość szkolenia kończy się uzyskaniem Zaświadczenia.

Szkolenie to dedykowane jest dla osób chcących pełnić rolę lidera procesu i zespołów auditowych w systemach zarządzania jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem i higieną pracy.

Sednem merytoryki szkolenia jest intensywne powiązanie treści standardu ISO 14001 z ćwiczeniami praktycznymi, jak również z dobrymi praktykami auditowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na role, odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje osób zarządzających przebiegiem badania audytowego i biorących odpowiedzialność za jego wynik.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki.

2. Wymagania standardów zarządzania ISO 14001:2015 – systemy zarządzania środowiskowego.

3. Audit (Rodzaje i poziomy / Cele i kryteria / Zasady auditowania / Program auditów /Kryteria, zakres i cele auditu / Ryzyka w auditowaniu / Określanie zasobów auditowych).

4.Kompetencje auditora (Wiedza i umiejętności / Cechy osobowe / Pozyskiwanie

i ocena kompetencji auditora).

5.Inicjowanie i planowanie auditu.

6.Dokumenty robocze auditu.

7.Przeprowadzenie czynności i akcji auditowych (z wykorzystaniem stopni interakcji na linii auditor – auditowani).

8.Ustalenia z auditu i raportowanie wyników.

9.Działania poauditowe i rola auditora w ich monitorowaniu.

10.Podsumowanie szkolenia.

Całość szkolenia kończy się egzaminem, po którym Uczestnicy otrzymują Certyfikat.

Szkolenie to dedykowane jest dla osób chcących pełnić rolę lidera procesu i zespołów auditowych w systemach zarządzania jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem i higieną pracy.

Sednem merytoryki szkolenia jest intensywne powiązanie treści standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 z ćwiczeniami praktycznymi, jak również z dobrymi praktykami auditowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na role, odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje osób zarządzających przebiegiem badania audytowego i biorących odpowiedzialność za jego wynik.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Wymagania standardów zarządzania ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością, ISO 14001:2015 – systemy zarządzania środowiskowego, ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 3. Audit (Rodzaje i poziomy / Cele i kryteria / Zasady auditowania / Program auditów /Kryteria, zakres i cele auditu / Ryzyka w auditowaniu / Określanie zasobów auditowych).
 4. Kompetencje auditora (Wiedza i umiejętności / Cechy osobowe / Pozyskiwanie i ocena kompetencji auditora).
 5. Inicjowanie i planowanie auditu.
 6. Dokumenty robocze auditu.
 7. Przeprowadzenie czynności i akcji auditowych (z wykorzystaniem stopni interakcji na linii auditor – auditowani).
 8. Ustalenia z auditu i raportowanie wyników.
 9. Działania poauditowe i rola auditora w ich monitorowaniu.

Kurs kończy się egzaminem końcowym, po jego zdaniu Uczestnicy otrzymują Certyfikat z tytułem „Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania”.

Szkolenie dedykowane jest dla osób koordynujących systemy zarządzania, powiązania międzyprocesowe, realizację auditów i funkcji planistyczno-nadzorczych w oparciu o standard ISO 9001 i/lub normy powiązane.

Program szkolenia obejmuje tematy:

 1. Znaczenie i cel wdrażania i utrzymywania ZSZ.
 2. Orientacja na kontekst i kierunek strategiczny. 
 3. Orientacja na wyniki.
 4. Powiązania między systemem a perspektywą biznesową organizacji.
 5. Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w oparciu o zasady zarządzania, podejście procesowe, podejście oparte o ryzyko.
 6. Aktywności pełnomocnika:

– sterowanie operacyjne systemem a procesami – zbieżności i różnice

– komunikacja i relacje

– rola i zadania pełnomocnika w interakcji z Najwyższym Kierownictwem

– pełnomocnik a liderzy procesów

– pełnomocnik a orientacja na klienta

7.Udokumentowany wymiar systemu zarządzania.

8.Narzędzia pełnomocnika dla rozwoju SZJ.

9.Zarządzanie poprzez cele.

10.Zarządzanie w zmienności.

11.Zarządzanie procesem auditów wewnętrznych.

12.Zarządzanie niezgodnościami.

13.Ciągłe doskonalenie z wykorzystaniem procesów decyzyjnych.

Całość szkolenia kończy się testem kompetencyjnym i uzyskaniem Certyfikatu.

Szkolenie skierowane jest do osób które potrzebują zbudować lub usystematyzować swoje umiejętności w zakresie pracy w środowisku MS Excel. Doskonale odnajdą się tu również kursanci pragnący odświeżyć sobie „tricki” i „sztuczki”, pozwalające na profesjonalne użytkowanie programu. Uczestnik, który ukończy kurs będzie dysponować sporym zestawem narzędzi gotowych do użycia w codziennej pracy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do pracy z programem

 • Rodzaje danych i ich użycie.
 • Praca z dokumentem (tworzenie skoroszytu, tworzenie arkusza, przenoszenie i kopiowanie Arkusza, usuwanie Arkusza).
 • Praca z Danymi (zaznaczanie zakresów komórek, wprowadzanie danych do arkusza, typy danych w Excelu, praca z datami, kopiowanie danych, praca z formatowaniem danych)

2. Formuły i funkcje

 • Pasek formuł
 • Adresowanie względne, bezwzględne, mieszane
 • Funkcje (liczbowe (SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, MIN.K, MAX.K) i wyszukujące (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 •  

3. Excel w codziennej pracy

 • Dostosowywanie wysokości/szerokości kolum-
 • Blokowanie wiersza i kolumny
 • Wykorzystanie tabel
  • Wklejanie specjalne
  • Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy skoroszytami
  • Malarz formatów do ustandaryzowania wyglądu skoroszytów

4. Analiza danych

 • Sortowanie po wielu polach jednocześnie
 • Filtrowanie
 • Wprowadzenie do Tabeli przestawnej i do Wykresów przestawnych
 • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu
 •  

5. Dobre praktyki

Całość szkolenia kończy się egzaminem i uzyskaniem Zaświadczenia.

Szkolenie skierowane jest do osób, które często korzystają z programu MS Excel i znają charakterystykę jego działania. Doskonale odnajdą się tu osoby, które chciałyby „czegoś więcej” niż funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO- celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia dynamicznych i przemyślanych rozwiązań w myśl zasady „robisz raz- używasz cały czas”

Program szkolenia:

 1. Rodzaje danych i ich użycie.
 2. Praca z danymi.

(wykorzystanie zakresów spójnych, metody szybkiego poruszania się i zaznaczania danych, najważniejsze skróty klawiszowe, tabele dynamiczne, powtórzenie rodzajów adresowania).

3.Funkcje.

(wyszukujące (WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS PODAJ.POZYCJĘ), logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ, XOR, WARUNKI), tekstowe (LEWY, PRAWY,

FRAGMENT TEKSTU, ZNAJDŹ, DŁ), daty i czasu, funkcje zagnieżdżone – metody bezpiecznego tworzenia, obsługa błędów (JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND), odnośniki do innych arkuszy i skoroszytów- metody bezpiecznego odwoływania, szacowanie formuł.

4.Obsługa i modyfikacja danych.

( obsługa plików CSV, tekst jako kolumny- omówienie w kontekście zgodności danych, sprawdzanie poprawności danych, listy rozwijane, formatowanie warunkowe + własne reguły, filtr zaawansowany z uwzględnieniem niestandardowych kryteriów oraz kryteriów dynamicznych)

5.Analiza i wizualizacja danych. (Tabele przestawne i ich funkcje, typy wykresów przestawnych i ich wykorzystanie, fragmentatory i osie czasu, dobre praktyki analizy danych, pola obliczeniowe, dashboard/pulpit menadżerski).

6.Wprowadzenie do makr (podstawy tworzenia makropoleceń – co trzeba a czego nie wolno, nagrywanie makr w MS Excel, automatyzacja pracy przy użyciu VBA, sposoby inicjowania makr).

Całość szkolenia kończy się egzaminem i uzyskaniem Zaświadczenia.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną położyć solidne podstawy pod pracę z analizą danych w środowisku Power BI i chcą wykorzystać jego pełen potencjał. Doskonale odnajdą się tu osoby, którym Excel przestał już wystarczać i chcą czegoś więcej. Bez względu na to, czy kluczową rolę pełni tu możliwość łączenia danych z wielu źródeł, konstruowanie rozbudowanych dashboardów, raportów czy zaawansowanych i dynamicznych wizualizacji- jest to szkolenie, które odpowie na każdą z tych potrzeb.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Wstęp do środowiska Power BI

(składniki środowiska, jak zacząć pracę?, Instalacja i omówienie modelu licencyjnego).

2.Pobieranie i przekształcanie danych.

(wykorzystanie narzędzia PowerQuery- czym jest ETL?, pobieranie danych z różnych źródeł: Pliki Excelowe, Pliki tekstowe, Foldery, Lokalizacje sieciowe, SQL Serwer).

3.Podstawowe przekształcenia.

(typy danych- dlaczego są tak ważne, kolumny warunkowe i kolumny obliczeniowe, anulowanie przestawienia kolumn / Unpivot, podział tekstu na kolumny i wiersze).

4.Model danych.

(czym jest relacyjny model danych i jakie role pełnią w nim poszczególne tabele? relacje, kardynalność, kierunki filtrowania w modelu).

5.Data Analysis Expressions- DAX (wykorzystanie formuł RELATED, LEFT, RIGHT, MID, IF, AND, OR do tworzenia kolumn obliczeniowych, operatory && i ||, tworzenie miar w oparciu o funkcje CALCULATE, ALL, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, funkcje Time Intelligence: DATEADD, DATESBETWEEN, DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD)

6.Budowanie interaktywnego dashboardu w Power BI Desktop.

(omówienie rodzajów i przeznaczenia wizualizacji, wizualizacje charakterystyczne dla PBI: karta z wieloma wynikami, mapa drzewa, drzewko dekompozycji, miernik, macierz i inne, zakładki, czyli utrwalanie widoków w raporcie.

7. Publikowanie raportu w usłudze Power BI Service (różnice między raportem, zestawem danych a dashboardem, budowa dashboardu w oparciu o kilka raportów).

Całość szkolenia kończy się egzaminem i uzyskaniem Zaświadczenia.

Certyfikat SUS

Posiadamy certyfikat DEKRY potwierdzający wdrożenie i stosowanie standardu SUS 2.0 (Standard Usług Szkoleniowo- Rozwojowych).

Certyfikat SUS