TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice (TTPL)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy o certyfikację (art. 6 ust 1 lit b RODO) a także w celach marketingowych TTPL.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mówiący o prawnie uzasadnionym interesie TTP jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o naszych usługach, w tym informacji i zaproszeń na wydarzenia i szkolenia organizowane przez TTP. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne do zawarcia umowy o certyfikację z Tobą lub Twoją Firmą.

Gdzie trafiają Twoje dane?
Dane będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (np. Polskiemu Centrum Akredytacji, Organom Sądowniczym, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii).

Jakie masz prawa?
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej nas umowy o certyfikację, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi (np. ustawa o rachunkowości, Kodeks cywilny). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 17, 18 i art. 21 RODO.

Kontakt
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
biuro@tuv-thuringen.pl
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).