Trzy kroki do bezpiecze艅stwa z T脺V TH脺RINGEN

OCHRONA W脫D

T脺V TH脺RINGEN. Bezpiecze艅stwo w dobrych r臋kach.

Ochrona w贸d

Ochrona w贸d

Wsz臋dzie w przemy艣le i rolnictwie znajduj膮 si臋 substancje zanieczyszczaj膮ce wod臋.

Ich obs艂uga, przechowywanie, nape艂nianie i rozlewanie oraz stosowanie wymaga du偶ej ostro偶no艣ci i zgodno艣ci z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Je偶eli substancje zanieczyszczaj膮ce wod臋 dostan膮 si臋 do gleby, w贸wczas gleba i wody gruntowe zostan膮 ska偶one.

Szczeg贸lnej uwagi wymaga ten temat w przedsi臋biorstwach rolnych. Nie tylko ze wzgl臋du na to, 偶e istnieje wiele substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋, takich jak obornik, olej nap臋dowy, oleje odpadowe, p艂ynne nawozy, pestycydy lub 艣rodki dezynfekuj膮ce, ale tak偶e ze wzgl臋du na to, 偶e zanieczyszczenia gleby potencjalnie prowadz膮 do utraty tego zasobu.

Bezpiecze艅stwo system贸w z substancjami zanieczyszczaj膮cymi wod臋.

Do przechowywania, prze艂adunku, nape艂niania i rozlewania substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 wymagane s膮 systemy i sprz臋t, wzgl臋dem kt贸rych stawiane s膮 szczeg贸lne wymagania w zakresie konstrukcji, szczelno艣ci oraz odporno艣ci materia艂u.

Wspomniane wymagania reguluje od sierpnia 2017 rozporz膮dzenie w sprawie system贸w obs艂ugi substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 (AwSV).聽

Rozporz膮dzenie AwSV zast臋puje przepisy poszczeg贸lnych kraj贸w zwi膮zkowych dotycz膮ce system贸w obs艂ugi substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 (VAwS).

Ponadto w rozporz膮dzeniach AwSV i przepisach VAwS okre艣lone s膮 wymagania dotycz膮ce kwalifikacji zak艂ad贸w fachowych, przejmuj膮cych tworzenie, utrzymanie i badanie takich system贸w.

Zakres us艂ug obejmuje w przypadku tworzenia instalacji:

 • ocen臋 dokument贸w planistycznych i w艂a艣ciwego nadzoru budowlanego pod k膮tem bezpiecznej eksploatacji
 • badanie szczelno艣ci zbiornik贸w na gnojowic臋, fermentor贸w i ruroci膮g贸w
 • badanie stacji nape艂niania i opr贸偶niania zbiornik贸w oraz magazyn贸w nawoz贸w p艂ynnych
 • badanie system贸w do przechowywania substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋
 • badanie separator贸w cieczy 艂atwo skraplaj膮cych si臋
 • w艂a艣ciw膮 i wiarygodn膮 dokumentacj臋 wszystkich bada艅
 • tworzenie rejestr贸w system贸w
 • kwalifikowanie kompetentnego personelu

oraz dokumentacj臋 przy wycofaniu z eksploatacji oraz likwidacji system贸w/urz膮dze艅.

Kontakt

Zak艂ad fachowy zgodnie z ustaw膮 o gospodarce wodnej WHG

W celu ochrony wody i 艣rodowiska prace na systemach do obs艂ugi substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 mog膮 by膰 przeprowadzane wy艂膮cznie przez fachowe zak艂ady w rozumieniu ustawy o gospodarce wodnej. Nale偶膮 do nich systemy przemys艂owe i gospodarcze, magazynuj膮ce, wytwarzaj膮ce lub wykorzystuj膮ce substancje zanieczyszczaj膮ce wod臋. Specjalne wymagania wzgl臋dem zak艂ad贸w fachowych okre艣lone zosta艂y w ustawie o gospodarce wodnej (WHG).

Uzyskajcie Pa艅stwo od nas dopuszczenie jako zak艂ad fachowy WHG, je艣li instalujecie, konfigurujecie, utrzymujecie, naprawiacie lub czy艣cicie takie urz膮dzenia/systemy lub ich cz臋艣ci. Operatorzy takich system贸w mog膮 zleca膰 obs艂ug臋 wy艂膮cznie zak艂adom fachowym zgodnie z WHG. Operatorzy, kt贸rzy chc膮 utrzymywa膰 swoje systemy w艂asnym personelem, musz膮 dysponowa膰 dopuszczeniem jako zak艂ad fachowy.

Nasze us艂ugi dla zak艂ad贸w fachowych wg WHG:

 • Kontrola przedsi臋biorstwa na zgodno艣膰 z wymaganiami WHG,
 • Umowa nadzoru,
 • Okresowe badanie (co 2 lata) celem uzyskania dopuszczenia zak艂adu fachowego,
 • Szkolenie personelu (szkolenia otwarte).

Zakres obowi膮zywania:

Do substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci ciecze korozyjne, oleiste i toksyczne.聽聽Do system贸w przetwarzania substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci:

 • systemy zu偶ycia oleju opa艂owego i stacje paliw,
 • magazyny chemikali贸w i materia艂贸w niebezpiecznych,
 • systemy hydrauliczne,
 • cynkownie,
 • chemiczne systemy czyszcz膮ce.

Funkcje takich system贸w okre艣lane s膮 na terenie zak艂adu jako magazynowanie, nape艂nianie i opr贸偶nianie, przenoszenie, produkcja, obr贸bka, stosowanie i transport w ruroci膮gach.

Badanie system贸w separacji

Wsz臋dzie w przemy艣le i rolnictwie znajduj膮 si臋 substancje zanieczyszczaj膮ce wod臋: oleje i t艂uszcze, a tak偶e obornik, gnojowica i p艂yny przenikaj膮ce, a nawet substancje chemiczne. W celu odpowiedzialnego obchodzenia si臋 z tymi substancjami podczas przechowywania, nape艂niania i opr贸偶niania oraz stosowania, od sierpnia 2017 r. obowi膮zuje og贸lnokrajowa jednolita podstawa prawna: Rozporz膮dzenie w sprawie system贸w obs艂ugi substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 (AwSV). Rozporz膮dzenie AwSV zast臋puje przepisy poszczeg贸lnych kraj贸w zwi膮zkowych dotycz膮ce system贸w obs艂ugi substancji zanieczyszczaj膮cych wod臋 (VAwS).

Zakres obowi膮zywania:

 • systemy zu偶ycia oleju opa艂owego i stacje paliw,
 • magazyny chemikali贸w i materia艂贸w niebezpiecznych,
 • systemy hydrauliczne,
 • systemy rolnicze,
 • chemiczne systemy czyszcz膮ce.

T脺V Th眉ringen sprawdza Pa艅stwa system separacji pod k膮tem wymaga艅 zgodnie z AwSV / VAwS. 

Obejmuje sprawdzenie:

 • konstrukcji,
 • szczelno艣ci,
 • odporno艣ci materia艂u,
 • oraz kwalifikacj臋 zak艂ad贸w i ekspert贸w.

Zakres us艂ug rozci膮ga si臋 od nadzoru budowlanego tworzonego system贸w separacji, poprzez bezpieczn膮 eksploatacj臋 a偶 po likwidacj臋 systemu.

Badanie LFA

Przeprowadzamy generaln膮 inspekcj臋 system贸w separacji cieczy 艂atwo skraplaj膮cych si臋 z nast臋puj膮cym zakresem us艂ug:

 • badanie szczelno艣ci wlot贸w i kana艂贸w oraz przewod贸w rurowych zgodnie z DINEN 1610 / DIN 1986-30,
 • badanie systemu separacji zgodnie z Mineral枚ll VV / DIN EN 858 / DIN 1999-100 i 101,
 • sporz膮dzenie raportu z badania.

Badanie FA

Przeprowadzamy generaln膮 inspekcj臋 system贸w separacji t艂uszcz贸w z nast臋puj膮cym zakresem us艂ug:

 • pomiar systemu separacji,
 • badanie systemu separacji zgodnie z DIN EN 1825 / DIN 4040-100 (stan i szczelno艣膰 konstrukcji),
 • sporz膮dzenie raportu z badania.

.