Trzy kroki do bezpieczeństwa z TÜV THÜRINGEN

OCHRONA WÓD

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

Ochrona wód

Ochrona wód

Wszędzie w przemyśle i rolnictwie znajdują się substancje zanieczyszczające wodę.

Ich obsługa, przechowywanie, napełnianie i rozlewanie oraz stosowanie wymaga dużej ostrożności i zgodności z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Jeżeli substancje zanieczyszczające wodę dostaną się do gleby, wówczas gleba i wody gruntowe zostaną skażone.

Szczególnej uwagi wymaga ten temat w przedsiębiorstwach rolnych. Nie tylko ze względu na to, że istnieje wiele substancji zanieczyszczających wodę, takich jak obornik, olej napędowy, oleje odpadowe, płynne nawozy, pestycydy lub środki dezynfekujące, ale także ze względu na to, że zanieczyszczenia gleby potencjalnie prowadzą do utraty tego zasobu.

Bezpieczeństwo systemów z substancjami zanieczyszczającymi wodę.

Do przechowywania, przeładunku, napełniania i rozlewania substancji zanieczyszczających wodę wymagane są systemy i sprzęt, względem których stawiane są szczególne wymagania w zakresie konstrukcji, szczelności oraz odporności materiału.

Wspomniane wymagania reguluje od sierpnia 2017 rozporządzenie w sprawie systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (AwSV). 

Rozporządzenie AwSV zastępuje przepisy poszczególnych krajów związkowych dotyczące systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (VAwS).

Ponadto w rozporządzeniach AwSV i przepisach VAwS określone są wymagania dotyczące kwalifikacji zakładów fachowych, przejmujących tworzenie, utrzymanie i badanie takich systemów.

Zakres usług obejmuje w przypadku tworzenia instalacji:

 • ocenę dokumentów planistycznych i właściwego nadzoru budowlanego pod kątem bezpiecznej eksploatacji
 • badanie szczelności zbiorników na gnojowicę, fermentorów i rurociągów
 • badanie stacji napełniania i opróżniania zbiorników oraz magazynów nawozów płynnych
 • badanie systemów do przechowywania substancji zanieczyszczających wodę
 • badanie separatorów cieczy łatwo skraplających się
 • właściwą i wiarygodną dokumentację wszystkich badań
 • tworzenie rejestrów systemów
 • kwalifikowanie kompetentnego personelu

oraz dokumentację przy wycofaniu z eksploatacji oraz likwidacji systemów/urządzeń.

Kontakt

Zakład fachowy zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej WHG

W celu ochrony wody i środowiska prace na systemach do obsługi substancji zanieczyszczających wodę mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowe zakłady w rozumieniu ustawy o gospodarce wodnej. Należą do nich systemy przemysłowe i gospodarcze, magazynujące, wytwarzające lub wykorzystujące substancje zanieczyszczające wodę. Specjalne wymagania względem zakładów fachowych określone zostały w ustawie o gospodarce wodnej (WHG).

Uzyskajcie Państwo od nas dopuszczenie jako zakład fachowy WHG, jeśli instalujecie, konfigurujecie, utrzymujecie, naprawiacie lub czyścicie takie urządzenia/systemy lub ich części. Operatorzy takich systemów mogą zlecać obsługę wyłącznie zakładom fachowym zgodnie z WHG. Operatorzy, którzy chcą utrzymywać swoje systemy własnym personelem, muszą dysponować dopuszczeniem jako zakład fachowy.

Nasze usługi dla zakładów fachowych wg WHG:

 • Kontrola przedsiębiorstwa na zgodność z wymaganiami WHG,
 • Umowa nadzoru,
 • Okresowe badanie (co 2 lata) celem uzyskania dopuszczenia zakładu fachowego,
 • Szkolenie personelu (szkolenia otwarte).

Zakres obowiązywania:

Do substancji zanieczyszczających wodę należą w szczególności ciecze korozyjne, oleiste i toksyczne.  Do systemów przetwarzania substancji zanieczyszczających wodę należą w szczególności:

 • systemy zużycia oleju opałowego i stacje paliw,
 • magazyny chemikaliów i materiałów niebezpiecznych,
 • systemy hydrauliczne,
 • cynkownie,
 • chemiczne systemy czyszczące.

Funkcje takich systemów określane są na terenie zakładu jako magazynowanie, napełnianie i opróżnianie, przenoszenie, produkcja, obróbka, stosowanie i transport w rurociągach.

Badanie systemów separacji

Wszędzie w przemyśle i rolnictwie znajdują się substancje zanieczyszczające wodę: oleje i tłuszcze, a także obornik, gnojowica i płyny przenikające, a nawet substancje chemiczne. W celu odpowiedzialnego obchodzenia się z tymi substancjami podczas przechowywania, napełniania i opróżniania oraz stosowania, od sierpnia 2017 r. obowiązuje ogólnokrajowa jednolita podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (AwSV). Rozporządzenie AwSV zastępuje przepisy poszczególnych krajów związkowych dotyczące systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (VAwS).

Zakres obowiązywania:

 • systemy zużycia oleju opałowego i stacje paliw,
 • magazyny chemikaliów i materiałów niebezpiecznych,
 • systemy hydrauliczne,
 • systemy rolnicze,
 • chemiczne systemy czyszczące.

TÜV Thüringen sprawdza Państwa system separacji pod kątem wymagań zgodnie z AwSV / VAwS. 

Obejmuje sprawdzenie:

 • konstrukcji,
 • szczelności,
 • odporności materiału,
 • oraz kwalifikację zakładów i ekspertów.

Zakres usług rozciąga się od nadzoru budowlanego tworzonego systemów separacji, poprzez bezpieczną eksploatację aż po likwidację systemu.

Badanie LFA

Przeprowadzamy generalną inspekcję systemów separacji cieczy łatwo skraplających się z następującym zakresem usług:

 • badanie szczelności wlotów i kanałów oraz przewodów rurowych zgodnie z DINEN 1610 / DIN 1986-30,
 • badanie systemu separacji zgodnie z Mineralöll VV / DIN EN 858 / DIN 1999-100 i 101,
 • sporządzenie raportu z badania.

Badanie FA

Przeprowadzamy generalną inspekcję systemów separacji tłuszczów z następującym zakresem usług:

 • pomiar systemu separacji,
 • badanie systemu separacji zgodnie z DIN EN 1825 / DIN 4040-100 (stan i szczelność konstrukcji),
 • sporządzenie raportu z badania.

.